Variable

ตัวแปร เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเขียนโปรแกรม เพราะส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ได้มีแต่ค่าคงที่ เพราะโปรแกรมนั้นจะไม่มีความยืดหยุ่น ทำอะไรไม่ได้ ซึ่งในบทนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึงตัวแปร และวิธีการใช้กันดู Continue Reading…